Baner: Baner na podstronach

Logo: WORD Częstochowa Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie

Obowiązujące akty prawne

01-02-2019
Zapraszamy do zapoznania się z aktami prawnymi dotyczącymi procesu szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców i kierowców:
 
  1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. z  2020 r.,  poz. 1268)
  2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.)
  3. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastrultury i Budownictwa w sprawie szkolenia osób ubiegającychc się o uprawnienia do  kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2018r., poz. 1885)
  4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz, U. z 2019 r. poz 1206)
  5. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i rozwoju z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów: (Dz.U. 2014 r. poz. 974)
  6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. poz. 231 z póżn. zm.)

Kategorie praw jazdy