Baner: Baner na podstronach

Logo: WORD Częstochowa Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie

Tabele

03-03-2016
Tabela 1
 
Zachowania osoby egzaminowanej zagrażające bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego skutkujące przerwaniem egzaminu państwowego
1
Spowodowanie kolizji lub wypadku drogowego lub zachowanie osoby egzaminowanej mogące skutkować kolizją lub wypadkiem drogowym.
2
Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym
3
Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim
4
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu lub będącemu na oznakowanym przejściu dla pieszych
5
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża osoba egzaminowana.
6
Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwienia jej przejścia
7
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania lub włączania się do ruchu
8
Niezastosowanie się do:
8.1 sygnałów świetlnych,
8.2 sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym,
8.3 sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego
9
Niezastosowanie się do znaków:
9.1 „stop”,
9.2 „zakaz wjazdu …”,*)
9.3 „zakaz skręcania w lewo”,
9.4 „zakaz skręcania w prawo”,
9.5 „nakaz jazdy...”*),
9.6 wskazujących dozwolone kierunki jazdy z pasa ruchu,
9.7 „linia podwójna ciągła”
9.8 „zakaz ruchu”.
10
Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu:
10.1 na skrzyżowaniu,
10.2 pojazdom szynowym,
10.3 rowerzystom,
10.4 podczas zmiany pasa ruchu,
10.5 w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze,
10.6 podczas włączania się do ruchu,
10.7 podczas cofania
11
Naruszenie zakazu zawracania
12
Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 20 km/h
13
Nieupewnienie się o możliwości wyprzedzania
14
Naruszenie zakazu wyprzedzania:
14.1 na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi,
14.2 przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,
14.3 na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi,
14.4 na skrzyżowaniach,
14.5 na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi,
14.6 na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi
15
Niezastosowanie się do znaku „zakaz wyprzedzania”
16
Wyprzedzanie z niewłaściwej strony
17
Spowodowanie znacznego utrudnienia ruchu drogowego z powodu utraty panowania nad pojazdem,
18 Nieupewnienie się przed wjazdem na przejazd kolejowy czy nie zbiża się pojazd szynowy.
* Odpowiednio do znaków umieszczonych na trasie egzaminu.

 
 
Tabela nr 2
 
Poz.
Zadania egzaminacyjne
Kategorie prawa jazdy
1
Przygotowanie dojazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy
AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T
2
Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu
AM*, B1, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T
3
Parkowanie skośne (wjazd przodem - wyjazd tyłem)
B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T
4
Parkowanie prostopadłe (wjazd tyłem - wyjazd przodem albo wjazd przodem - wyjazd tyłem)
B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T
5
Parkowanie równoległe (wjazd tyłem - wyjazd przodem)
C1, C, D1, D
6
Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu
AM*, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D, T, B+E, C1+E, C+E, D1+E, D+E
7
Slalom wolny (jazda pomiędzy 5 bramkami ustawionymi na placu manewrowym)
AM**, A1, A2, A,
8
Slalom szybki (jazda pomiędzy pachołkami ustawionymi na placu manewrowym)
AM**, A1, A2, A
9
Ominięcie przeszkody
A1, A2, A
10
Jazda po łukach w kształcie cyfry 8.
AM**, A1, A2, A
* Wyłączenie w przypadku przeprowadzania egzaminu dla osoby niepełnosprawnej przy użyciu czterokołowca lekkiego lub motoroweru trójkołowego.
** Nie stosuje się w przypadku przeprowadzania egzaminu dla osoby niepełnosprawnej przy użyciu czterokołowca lekkiego.
 
Tabela nr 3
 
Poz.
Nr zestawu
Pozycja zadania w tabeli nr 2
Kategorie prawa jazdy
1
1
3, 4 - wjazd tyłem
B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T
2
2
3, 5
C1, C, D1, D
3
3
4 - wjazd przodem, 6
B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T
4
4
5,6
C1, C, D1, D
 
Tabela nr 4
 
Poz.
Poz. zadania z tabeli nr 2
Kryteria
1
2
3
1
1
1) sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego - osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić:
a) poziom oleju w silniku,
b) poziom płynu chłodzącego,
c) poziom płynu hamulcowego,
d) obecność płynu w zbiorniku spryskiwaczy,
e) działanie sygnału dźwiękowego,
f) działanie świateł pozycyjnych,
g) działanie świateł mijania,
h) działanie świateł drogowych,
i) działanie świateł hamowania „STOP”,
j) działanie świateł cofania,
k) działanie świateł kierunkowskazów,
l) działanie świateł awaryjnych,
m) działanie świateł przeciwmgłowych tylnych
- jeżeli występuje;
Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 1:
- na wykonanie czynności osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut,
- osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe,
- w przypadku dokonywania sprawdzenia świateł, o których mowa w lit. i lub j, osoba egzaminowana może poprosić egzaminatora o potwierdzenie działania światła zewnętrznego,
- losowy dobór elementów czynności dla każdej osoby egzaminowanej dokonywany jest przez ośrodek egzaminowania przy użyciu urządzenia komputerowego. Urządzenie losuje 1 element spośród elementów określonych w lit. a-e oraz 1 element spośród elementów określonych w lit. f-m; w przypadku awarii systemu teleinformatycznego losowego doboru elementów części pierwszej zadania dokonuje każda osoba egzaminowana, przed przystąpieniem do wykonania zadania, z zachowaniem podziału losowanych elementów zadania jak dla losowania komputerowego;
2) właściwe ustawienie fotela, lusterek, zagłówków i zapięcie pasów bezpieczeństwa (jeżeli pojazd jest w nie wyposażony), upewnienie się, czy drzwi pojazdu są zamknięte.
Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 2:
- w lewym lusterku kierowca powinien widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem,
- w prawym lusterku kierowca powinien widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem,
- w wewnętrznym lusterku kierowca powinien widzieć przez tylną szybę obszar przestrzeni za pojazdem,
- zagłówki powinny być ustawione blisko za głową na wysokości głowy;
3) dodatkowo dla kategorii AM, A2, A1, A:
a) wykorzystanie odpowiedniego stroju ochronnego, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. f oraz pkt 3 rozporządzenia,
b) sprawdzenie stanu łańcucha (w przypadku gdy pojazd jest wyposażony w łańcuch),
c) zdjęcie pojazdu z podpórki i przemieszczenie go przy unieruchomionym silniku,
d) podparcie pojazdu na podpórce
- nie dotyczy egzaminu w zakresie prawa jazdy w kategorii AM przeprowadzanego dla osoby niepełnosprawnej przy użyciu czterokołowca lekkiego.
Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 3:
- zdjęcie z podpórki i przemieszczenie pojazdu z poz. 1 do poz. 2 w wyznaczonym stanowisku przy unieruchomionym silniku,
- nienajeżdżanie na linie ograniczające stanowisko,
- maksymalnie 3 zmiany kierunku ruchu (do tyłu, do przodu, do tyłu);
4) dodatkowo dla kategorii B+E, C1+E, C+E, D1+E, D+E, T:
a) sprawdzenie mechanizmu sprzęgającego (w tym przewodów hamulcowych i elektrycznych), elementów przyczepy związanych z jej załadunkiem, sposobu zabezpieczenia ładunku,
b) sprzęganie przyczepy z pojazdem silnikowym (sytuacja wyjściowa - pojazd silnikowy obok przyczepy) - na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 15 minut, a osoba niepełnosprawna mająca niedowład kończyn dolnych lub górnych ma na wykonanie tego zadania nie więcej niż 30 minut,
Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 4 lit. b:
- podjazd pojazdem silnikowym przed przyczepę,
- odbezpieczenie (otwarcie) mechanizmu sprzęgającego w pojeździe,
- cofnięcie pojazdem silnikowym w kierunku przyczepy w sposób umożliwiający dokonanie sprzęgnięcia - w przypadku egzaminu w zakresie prawa jazdy kat B + E nie jest wymagane, aby po zakończeniu cofania urządzenie sprzęgające przyczepy znajdowało się bezpośrednio nad kulistą główką haka pojazdu silnikowego, jednak jego odległość od główki haka nie powinna przekraczać 0,5m,
- regulacja wysokości zaczepu przyczepy (w przypadku gdy konstrukcja przyczepy to umożliwia),
- dokonanie połączenia zaczepu przyczepy z hakiem lub zaczepu pojazdu silnikowego oraz zabezpieczenie przed rozłączeniem,
- podłączenie do pojazdu silnikowego: przewodów elektrycznych przyczepy (silnik pojazdu wyłączony), przewodów hamulcowych przyczepy, sprawdzenie działania świateł przyczepy, zwolnienie hamulca postojowego, jeżeli przyczepa jest wyposażona w hamulec postojowy;
5) dodatkowo dla kategorii D1, D1+E, D, D+E sprawdzenie nadwozia, drzwi, wyjść awaryjnych, wymaganego wyposażenia: liczby miejsc, liczby wyjść, koła zapasowego, liczby gaśnic, apteczki.
 
W przypadku niewłaściwego wykonania zadania w trakcie drugiej próby wykonaniu, sprawdzeniu i ocenie podlegają wyłącznie te punkty zadania, które zostały wykonane nieprawidłowo lub nie zostały wykonane w ogóle.
2
2
1) uruchomienie silnika pojazdu;
2) włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym - jeżeli światła nie włączają się automatycznie
3) upewnienie się o możliwości jazdy:
a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
b) ocena sytuacji wokół pojazdu;
4) płynne ruszenie:
a) zwolnienie hamulca postojowego - w przypadku gdy jest uruchomiony,
b) łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;
5) dla prawa jazdy kategorii AM*, B1, B - płynna jazda pasem ruchu do przodu i tyłu (w przypadku kategorii AM*, B i B1 w trakcie jazdy do tyłu obserwacja toru jazdy pojazdu zgodnie z techniką kierowania przez tylną szybę pojazdu i lusterka);
6) dla prawa jazdy kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T:
a) płynna jazda do przodu pasem ruchu,
b) cofanie po prostej i łuku, z możliwością zatrzymywania się i ponawiania jazdy do przodu, w czasie nie dłuższym niż 5 minut;
7) nienajeżdżanie kołem na linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk (w przypadku kategorii B1 i B nie dotyczy linii wewnętrznych ograniczających i wyznaczających pole zatrzymania pojazdu);
8) nienajeżdżanie na pachołki lub tyczki oraz niepotrącanie ich;
9) zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa ruchu:
a) w przypadku kategorii AM*, B1 i B w wyznaczonym polu zatrzymania pojazdu,
b) w przypadku kategorii AM*, B1 i B przeprowadzanej pojazdem osoby niepełnosprawnej przystosowanym do jej rodzaju niepełnosprawności, którego długość przekracza długość pola zatrzymania, w odległości nie większej niż 0,5 m od lini ograniczającej pas,
c) w przypadku pozostałych kategorii w odległości nie większej niż 1 m od linii ograniczającej pas.
W przypadku egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii B+E, C1+E, C+E, D1+E, D, D+E, T dopuszcza się trzykrotne opuszczenie miejsca kierowcy i pojazdu w czasie wykonywania zadania
3
3, 4
Właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy.
Sposób wykonania zadania:
a) możliwa jedna korekta toru jazdy,
b) pojazd nie może:
- wyjechać kołem poza określony obszar wjazdu,
- naruszyć (najechać kołem lub wyjechać obrysem pojazdu nad linię) linii ograniczających stanowisko,
- potrącić pachołków lub tyczek,
c) pozycja pojazdu na stanowisku - wewnątrz stanowiska
Jeżeli infrastruktura placu manewrowego to umożliwia, to przy wykonywaniu zadania parkowanie prostopadłe wjazd tyłem - wyjazd przodem, kierunek wjazdu w lewo lub w prawo wybiera osoba egzaminowana.
4
5
Właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy.
Sposób wykonania zadania:
a) możliwa jedna korekta toru jazdy,
b) pojazd nie może:
- naruszyć linii ograniczających stanowisko (pachołki lub tyczki) oraz
- najechać na krawężnik,
c) pozycja pojazdu na stanowisku - wewnątrz stanowiska
5
6
Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a
silnik nie powinien zgasnąć.
Osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po
zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga albo uruchamia hamulec
postojowy, a następnie rusza do przodu zwalniając go - nie
dotyczy egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii A1, A2 i
A.
6
7
1) upewnienie się o możliwości jazdy:
a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania
zagrożenia w ruchu drogowym,
b) ocena sytuacji wokół pojazdu,
c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła,
zwiększenie obrotów silnika;
2) 2-krotny przejazd pomiędzy 5 bramkami;
Sposób wykonania zadania:
a) niepodpieranie się nogami,
b) niepotrącanie pachołków.
7
8
 
1) upewnienie się o możliwości jazdy:
a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania
zagrożenia w ruchu drogowym,
b) ocena sytuacji wokół pojazdu,
c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła,
zwiększenie obrotów silnika,
2) przejazd przez bramkę początkową, slalom pomiędzy
3 pachołkami i wyjazd przez bramkę końcową.
Sposób wykonania zadania:
a) średnia prędkość przejazdu nie może być
mniejsza niż 30 km/h, - nie dotyczy kategorii AM
b) przejazd musi odbywać się na 2 lub 3 biegu - nie
dotyczy kategorii AM.
c) niepodpieranie się nogami,
d) niepotrącanie pachołków.
8
9
1) upewnienie się o możliwości jazdy:
a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania
zagrożenia w ruchu drogowym,
b) ocena sytuacji wokół pojazdu,
c) płynne ruszenie - łagodne puszczenie sprzęgła,
zwiększenie obrotów silnika;
2) 2-krotny przejazd pasem ruchu, na którym jest ustawiona
przeszkoda.
Sposób wykonania zadania:
a) prędkość najazdu mierzona w wyznaczonym miejscu
(wyłącznie od strony najazdu) nie może być mniejsza niż
50 km/h,
b) przeszkodę omija się raz z prawej raz z lewej strony tak,
aby zaprezentować umiejętność wykonania przeciwskrętu
w prawo i w lewo,
c) niepodpieranie się nogami,
d) nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania
egzaminacyjne,
e) niepotrącanie pachołków.
9
10
1) upewnienie się o możliwości jazdy:
a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania
zagrożenia w ruchu drogowym,
b) ocena sytuacji wokół pojazdu,
c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła,
zwiększenie obrotów silnika;
d) włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym - jeżeli światła nie włączają się automatycznie
2) 5- krotny przejazd po łukach w kształcie cyfry 8.
Sposób wykonania zadania:
a) niepodpieranie się nogami,
b) nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania
egzaminacyjne,
c) niepotrącanie pachołków.
* Wyłącznie w przypadku egzaminu przeprowadzanego dla osoby niepełnosprawnej przy użyciu czterokołowca lekkiego lub motoroweru trójkołowego.
 
b) wykonaniu w ruchu drogowym zadań egzaminacyjnych obejmujących co najmniej zadania określone w tabeli nr 7 - zgodnie z przepisami ruchu drogowego i techniką kierowania pojazdem, w czasie nie krótszym niż określono w tabeli nr 8.
 
Tabela nr 7
 
Poz.
Zadania egzaminacyjne
1
2
1
Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego
2
Jazda drogami dwukierunkowymi jednojezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości
3
Jazda drogami dwukierunkowymi dwujezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości
4
Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie pasów ruchu
5
Przejazd przez skrzyżowania równorzędne - w przypadku egzaminu w zakresie prawa jazdy kat. C1+E, C, C+E, D1+E, D, D+E i T zadanie realizuje się w zależności od tego, czy sytuacja drogowa umożliwia jego bezpieczne wykonanie oraz od dostępności skrzyżowania.
6
Przejazd przez skrzyżowania oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znak A-7, B-20, D-l oraz w połączeniu z tabliczkami T-6a i T-6c) określonymi w przepisach w sprawie znaków i sygnałów drogowych
7
Przejazd przez skrzyżowania z sygnalizacją świetlną
8
Przejazd przez skrzyżowania, na których ruch odbywa się wokół wyspy
9
Przejazd przez skrzyżowania dwupoziomowe (wjazd i zjazd)*
10
Przejazd przez przejścia dla pieszych
11
Wykonanie jednego z następujących manewrów parkowania (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii AM***, B i B1):
- prostopadłe - wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy), przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego,
- skośne - wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy), przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego,
- równoległe pomiędzy dwoma pojazdami (manewr jest wykonywany, jeżeli jest możliwe wyznaczenie miejsca do parkowania - możliwa jedna korekta toru jazdy) - wjazd tyłem wyjazd przodem, przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; długość miejsca do parkowania pomiędzy pojazdami powinna stanowić około 2-krotność długości pojazdu egzaminacyjnego; w trakcie wykonywania manewru możliwa jedna korekta toru jazdy; po zaparkowaniu pojazd nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego; w przypadku gdy pojazd parkuje równolegle do krawężnika, w trakcie wykonywania manewru nie może najechać na krawężnik; parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego.
W przypadku błędnego wykonania manewru parkowania możliwe jest wykonanie manewru w innym miejscu wskazanym przez egzaminatora, a w razie braku możliwości znalezienia miejsca do wykonania manewru dopuszcza się zamiennie wykonanie innego manewru parkowania
12
Wykonanie, z zachowaniem zasad ruchu drogowego, manewru zawracania na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii AM***, B1 i B):
- możliwość wykonania manewru przy wykorzystaniu infrastruktury drogowej (w szczególności bramy, wjazdy, podjazdy, zatoczki itp.),
- zawracanie musi odbyć się przy użyciu biegu wstecznego,
- miejsce do zawracania wyznacza egzaminator
13
Przejazd przez torowisko tramwajowe** i kolejowe*
14
Przejazd przez tunel*
15
Przejazd obok przystanku tramwajowego** i autobusowego
16
Wykonanie manewru wyprzedzania - jeżeli jest to możliwe
17
Wykonanie manewru omijania - jeżeli jest to możliwe
18
Wykonanie manewru wymijania (dla kategorii A1, A2, A przy prędkości co najmniej 50 km/h)
19
Wykonanie manewru zmiany pasa ruchu
20
Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w prawo
21
Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w lewo
22
Wykonanie manewru zawracania na skrzyżowaniu
23
Hamowanie do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu (manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania) - manewr nie dotyczy kategorii AM i T prawa jazdy
24
Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych - obowiązkowo w zakresie prawa jazdy kategorii AM****, A1, A2 i A, w przypadku pozostałych kategorii nieobowiązkowe:
- w przypadku prawa jazdy kategorii A1, A2 i A hamowanie awaryjne musi być wykonane przy prędkości minimum 50 km/h przy użyciu przedniego i tylnego hamulca motocykla,
- manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania
25
Rozprzęganie pojazdu przyczepą - zadanie realizowane po powrocie na plac manewrowy  ośrodka egzaminowania lub po wykonaniu zadań na placu manewrowym - na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 10 minut, a osoba niepełnosprawna, mająca niedowład kończyn dolnych lub górnych, ma na wykonanie zadania nie więcej niż 30 minut.
Sposób wykonania zadania:
- zaciągnięcie hamulca postojowego pojazdu silnikowego i unieruchomienie silnika,
- zabezpieczenie pojazdu silnikowego i przyczepy przed samoczynnym przemieszczeniem się (użycie klinów lub hamulca postojowego przyczepy),
- odłączenie przewodów elektrycznych i hamulcowych we właściwej kolejności (zabezpieczenie ich przed zabrudzeniem poprzez umieszczenie ich we właściwym miejscu),
- wysunięcie podpory, jeżeli zaczep przyczepy jest wyposażony w podporę,
- rozłączenie pojazdu z przyczepą (odjechanie pojazdem),
- ustawienie pojazdu obok przyczepy
26
Zmiana biegów właściwa dla energooszczędnej jazdy (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego przeprowadzanego w zakresie prawa jazdy kategorii B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E); w zakresie prawa jazdy kategorii B i B+E osoba egzaminowana powinna dokonywać zmiany biegu na wyższy w momencie, kiedy silnik osiągnie od 1800 do 2600 obrotów na minutę, a pierwsze cztery biegi powinny być włączone zanim pojazd osiągnie 50 km/h; w zakresie pozostałych kategorii prawa jazdy osoba egzaminowana powinna utrzymywać prędkość obrotową silnika w zakresie zielonego pola pracy oznaczonego na obrotomierzu pojazdu egzaminacyjnego
27
Korzystanie z momentu obrotowego silnika podczas hamowania - stosowanie hamowania silnikiem (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego przeprowadzanego w zakresie prawa jazdy kategorii B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E)
* Jeżeli są dostępne. Ocenę dostępności przejazdu przez torowisko kolejowe, skrzyżowanie dwupoziomowe lub tunel położone w odległości większej niż 2,5 km od placu manewrowego ośrodka egzaminowania, dokonuje egzaminator biorąc pod uwagę w szczególności: przeciętny czas trwania jazdy w ruchu drogowym, ograniczenia w ruchu, natężenie ruchu,
zdarzenia drogowe.
** Dotyczy miast z komunikacją tramwajową.
*** Wyłącznie w przypadku egzaminu przeprowadzanego dlaosoby niepełnosprawnej przy użyciu czterokołowca lekkiego lub motoroweru trójkołowego.
**** Nie dotyczy egzaminu przeprowadzanego dla osoby niepełnosprawnej przy użyciu czterokołowca lekkiego lub motoroweru trójkołowego.
 
Tabela 8
 
Poz.
Rodzaj uprawnień
Minimalny czas trwania jazdy w ruchu drogowym [min]
1
Prawo jazdy kategorii:
 
- AM
10
- A1, A2, A, B+E, T
25
- B1, B
40
- C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E
45
2
Pozwolenie
35
 
W przypadku egzaminu przeprowadzanego w zakresie prawa jazdy kategorii B1 lub B, egzaminator może zakończyć egzamin po upływie 25 minut, jeżeli zostały wykonane wszystkie wymagane zadania egzaminacyjne, a wynik egzaminu jest pozytywny.
 
4. Osoba ubiegająca się o uprawnienie do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kat. B z kodem „96”  podczas części praktycznej egzaminu państwowego wykonuje zadania określone dla prawa jazdy kategorii B+E w sposób określony dla tej kategorii prawa jazdy.
 
5. Części praktycznej egzaminu państwowego przeprowadzanej w ruchu drogowym nie można przeprowadzić w przypadku, gdy osoba egzaminowana przystępująca do egzaminu państwowego kieruje pojazdem na placu manewrowym w sposób pozwalający stwierdzić, że jej zachowanie zagraża bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego lub naraża swoje życie i zdrowie na uszczerbek. Przez takie zachowanie osoby egzaminowanej rozumie się w szczególności
 1. przejechanie kołem przez linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk,
 2. najechanie albo potrącenie pachołka lub tyczki,
 3. dwukrotne nieprawidłowe wykonanie zadania, o którym mowa w poz. 2-10 tabeli nr 2.
W w/w przypadkach osoba egzaminowana uzyskuje negatywny wynik części praktycznej egzaminu państwowego.
 
6. W przypadku części praktycznej egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii B+E, C1+E, C+E, D1+E, D+E lub T brak umiejętności sprzęgnięcia pojazdu z przyczepą nie pozwala na realizację pozostałych zadań na placu manewrowym oraz w ruchu drogowym. W takim przypadku osoba zdająca uzyskuje negatywny wynik części praktycznej egzaminu państwowego.
 
7. Podczas części praktycznej egzaminu państwowego:
 1. egzaminator przekazuje osobie egzaminowanej polecenia dotyczące kierunku jazdy lub wykonania określonego zadania egzaminacyjnego; polecenia te nie mogą być sprzeczne z obowiązującymi na drodze zasadami ruchu drogowego lub stwarzać możliwości zagrożenia jego bezpieczeństwa;
 2. w przypadku egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 lub A zadania egzaminacyjne określone w tabeli nr 2 przeprowadza się w następującej kolejności: poz. 1, poz. 10, poz. 7, poz. 8, poz. 9, poz. 6;
 3. egzaminator niezwłocznie informuje osobę egzaminowaną o nieprawidłowym wykonaniu zadania egzaminacyjnego; w przypadku dwukrotnego nieprawidłowego wykonania tego samego zadania egzaminacyjnego lub przerwania egzaminu państwowego, egzaminator informuje osobę egzaminowaną o negatywnym wyniku części praktycznej egzaminu państwowego;
 4. egzaminator zwraca szczególną uwagę na:
- sposób wykonywania manewrów na drodze,
- zachowanie wobec innych uczestników ruchu drogowego,
- umiejętność oceny potencjalnych lub rzeczywistych zagrożeń na drodze,
- skuteczność reagowania w przypadku powstania zagrożenia,
- sposób używania mechanizmów sterowania pojazdem,
- umiejętność zapewnienia bezpeczeństwa wszystkim użtkowników dróg, w szczególności najsłabszych i najbardziej narażonych, przez wykazywanie należytego szacunku dla innych.
 
8. Osoba egzaminowana uzyskuje:
 1. pozytywny wynik części praktycznej egzaminu państwowego, jeżeli poprawnie wykonała zadania egzaminacyjne na placu manewrowym i w ruchu drogowym.
 2. negatywny wynik części praktycznej egzaminu państwowego, jeżeli:
  • dwukrotnie nieprawidłowo wykonała to samo zadanie egzaminacyjne,
  • egzamin został przerwany przez egzaminatora wskutek zachowania osoby zdającej zagrażającego bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego, w szczególności określonego w tabeli nr 1 lub na wniosek osoby egzaminowanej,
  • zaproponowała egzaminatorowi przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu państwowego,
  • korzystała z materiałów lub urządzeń stanowiących pomoc we właściwym wykonaniu zadań egzaminacyjnych lub wykonywała te czynności niesamodzielnie,
  • egzaminator stwierdził, że osoba egzaminowana jest pod wpływem alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu.
 
9. Po zakończeniu części praktycznej egzaminu państwowego egzaminator:
 1. szczegółowo omawia z osobą egzaminowaną oraz odpowiednio tłumaczem lub instruktorem obecnym na egzaminie, wynik części praktycznej egzaminu państwowego, a jeżeli wynik jest negatywny - podaje przyczyny jego uzyskania;
 2. przekazuje osobie egzaminowanej wypełniony arkusz przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego;
10. Na pisemny wniosek osoby niepełnosprawnej składającej egzamin, w egzaminie uczestniczy dodatkowo egzaminator, który nadzoruje ten egzamin, wyznaczony przez dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego.
11. Podczas przeprowadzania części praktycznej egzaminu państwowego, na wniosek osoby składającej egzamin, może być obecny jako obserwator instruktor, który szkolił tę osobę.
 
 
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kategorie praw jazdy