Szkolenie w zakresie przewozu osób taksówką

20-10-2015
Podstawa prawna:
 
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1414).
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 713).
 • UCHWAŁA NR 884/XLIX/2014 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały NR 779/XLIV/2013 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania dodatkowych oznaczeń taksówek na terenie miasta Częstochowy.
 • UCHWAŁA NR 782/XLIV/2013 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWA z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 25/IV/98 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie Miasta Częstochowy.
 • UCHWAŁA NR 781/XLIV/2013 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia w mieście Częstochowa obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla osób wykonujących przewozy osób taksówką.
 • UCHWAŁA NR 780/XLIV/2013 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWA z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia stref cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami na terenie miasta Częstochowy.
 • UCHWAŁA NR 779/XLIV/2013 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania dodatkowych oznaczeń taksówek na terenie miasta Częstochowy zmieniona UCHWAŁĄ NR 884/XLIX/2014 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 20 lutego 2014 .
Opłata za udział w szkoleniu dla kierowców wykonujących przewóz drogowy osób taksówką wynosi 480,00 PLN.
 
 Wymagania w stosunku do uczestnika kursu:
 • posiadanie prawa jazdy (kategoria B),
 • niekaralność za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości,
 • brak prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania zawodu kierowcy.
 
Program szkolenia i czas trwania:
Celem szkolenia jest wyposażenie jego uczestników w wiedzę z zakresu topografii miasta Częstochowy oraz przepisów prawa miejscowego w zakresie przewozu osób taksówką przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewozy osób taksówką lub kierowcę przez niego zatrudnionego.
Program obejmuje 20 godzin z zakresu:
 • zagadnienia z topografii Częstochowy ( 15 godz. ),
 • przepisy prawa miejscowego ( 5 godz. ).
 
Szkolenie kończy się wydaniem Zaświadczenia przez Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie, które uprawnia do przystąpienia do egzaminu w Urzędzie Miasta Częstochowy.
 
W celu uczestnictwa w szkoleniu postępuj następująco:
 • Pobierz kartę zgłoszenia (pdf);
 • Wypełnij kartę, podpisz i zeskanuj;
 • Zeskanuj prawo jazdy i dokument tożsamości (z dwóch stron);
 • Wyślij zeskanowane dokumenty pocztą elektroniczną (wyślij)
 • Dokonaj wpłaty za szkolenie na rachunek Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie ul. Hallera 1, 42-200 Częstochowa: ING BANK ŚLĄSKI Oddział w Częstochowie Nr konta: 19105011421000002204979518, podając w tytule wpłaty „Przewóz osób taksówką”;
 • Przyjdź na szkolenie w ustalonym terminie,
 • Przekaż  pracownikowi WORD potwierdzenie dokonania wpłaty.
Zapisów można dokonać również osobiście w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Częstochowie ul. Hallera 1 (budynek Wydziału Logistyki i Szkoleń) , od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00 - 15.00, telefon – (034) 361-60-09 wew. 11 lub 56, kom. 512397905.  
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki